Полезно в ДВ (бр. 101 от 27.11.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита от шума в околната среда, които са вaжни пo oтнoшeниe на прaктичecкoтo прилaгaнe нa зaкoнa. Едно от измененията e cвързaно cъc зaбрaнaтa зa зaрeждaнe нa oбeкти зa прoизвoдcтвo, cъхрaнявaнe и търгoвия и нa oбeкти в oблacттa нa уcлугитe зa врeмeтo oт 23 дo 8 ч. cутринтa. Тoвa вeчe щe вaжи и зa eднoфaмилни cгрaди. Cпoрeд дoceгa дeйcтвaщия зaкoн зaбрaнaтa бe зa пocтрoйки c пoвeчe oт eднo жилищe. Oзвучaвaнe мeжду 14 и 16 ч., кaктo и мeжду 23 и 8 ч., вeчe нямa дa мoгaт дa извършвaт и физичecки лицa. Ocвeн тoвa зaбрaнaтa щe вaжи „включитeлнo, кoгaтo oзвучaвaнeтo ce излъчвa oт мяcтo извън cтрoитeлнитe грaници нa ceлищнaтa тeритoрия или oт нeурбaнизирaнa тeритoрия“.

Изменен е и Законът за българските лични документи и според промените открадната или изгубена лична карта, която е била обявена за невалидна, няма да може отново да се обяви за валидна. Целта е да се преустанови практиката веднъж обявени за невалидни български документи за самоличност, отразени в информационната система, поддържана от МВР, да бъдат възстановявани като валидни след отпадане на причината, поради която са били обявени за невалидни. В свое Решение № 15 от 17 ноември 2020 г. по конституционно дело № 4 от 2020 г. Конституционният съд обяви за противоконституционни новите текстове в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които дават възможност на органите на МВР да имат достъп до данните от мобилните устройства на гражданите, поставени под карантина.  Промените бяха приети с изменение в Закона за електронните съобщения и в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

„Налице е непропорционален характер на предвидения от законодателя  и относим към конкретната хипотеза, уредена от  чл. 251б, ал. 2, изречение 3 ЗЕС, общ шестмесечен срок, приложим за всички случаи, налагащи запазване на трафични данни, независимо от вида на данните, специфичния кръг засегнати лица и независимо от особеностите на целите, за които тези данни се съхраняват. Дефинираната специална цел – принудителното изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 от ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителната изолация и лечение, налага строго отграничаване както на лицата, спрямо които е приложима, така и определяне  на необходим и подходящ срок, съобразен с особеностите на предвидените в чл. 61 от ЗЗ случаи“, пише още съдът. Решението е прието с 10 гласа, а двама съдии имат особено мнение.

Обнародвано е Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, което влиза в сила от днес. При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на затваряне/ограничаване дейността на обекта с акт на държавен орган, компенсацията е в размер 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено по реда на Кодекса на труда. Правото на компенсация е за не повече от 60 дни, в които е ползван неплатен отпуск. Предстои министърът на труда и социалната политика да издаде заповед, с която определя кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяване на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с решения на Народното събрание или на Министерския съвет.

Обнародван е нов Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ във връзка с последните промени в Закона за военното разузнаване. Конкретизират се дейностите, извършвани от Службата, свързани с отбраната на страната и защита на националната сигурност и дейностите, свързани с подпомагане на началника на отбраната при осъществяване на неговите правомощия по ръководство на военното разузнаване в Българската армия на оперативно и тактическо ниво. Регламентира се по нов актуален на съвременните предизвикателства начин процеса на водене на стратегическо разузнаване, както и възможността за използването на нов способ за водене на разузнаване – разузнаване чрез открити източници. Определят се мястото и дейността на инспектора, финансовия контрольор и служителя по сигурността на информация в организацията на дейността на Службата с оглед техните функции и задачи, както и се регламентира подробно тяхната дейност.

Коментарите са затворени.