Полезно в ДВ (бр. 100 от 24.11.2020 г.)

В днешния брой 100 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, съгласно които производителите на оръжия, боеприпаси, взривове и пиротехника в България вече ще кандидатстват за разрешителни за дейностите си пред министъра на икономиката. Досега разрешенията се издаваха от директора на Главна дирекция „Национална полиция” в МВР.

В срок до 3 години Министерството на икономиката трябва да създаде електронен регистър на производителите, в който да се съхранява цялата релевантна информация, включително за самите оръжия – идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, за направени преработки или модификации, за бракувани и унищожени оръжия, взривни вещества и др. Информацията за боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ще се съхранява в срок от 20 години след вписването й в регистъра, а за огнестрелните оръжия – 30 години.

Издадените до влизането в сила на закона разрешения и удостоверения запазват действието си. По досегашния ред ще се довършват и процедурите за издаване на такива, които не се приключили в срок от 3 месеца след обнародването на изменителния закон.

Промени има в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Отменят се таксите за административни услуги, за които е отпаднало правното основание. Отменят се и 440 такси за извършването на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица.

Във връзка с новия Закон за храните (обн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.,) се правят промени в наименованията на съществуващите държавни такси, като се определят и такси, свързани с новите административни режими при бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.

Във връзка с промени в Закона за защита от шума в околната среда се въвежда нова такса за издаване на становище относно спазването на граничните стойности за шум.

За Националния център по заразни и паразитни болести и за регионалните здравни инспекции се въвежда такса за изследване чрез полимеразната верижна реакция (PCR) за COVID-19 в размер на 130 лв.

Коментарите са затворени.