Държавен вестник, брой 101 от 27.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 101 от 27.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 101 от 27.11.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда
ЗАКОН за защита от шума в околната среда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за българските лични документи

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 15 от 17.11.2020 г. по конституционно дело № 4 от 2020 г.
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 20.11.2020 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на служба „Военна информация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 на МС от 11.07.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“ и Класификатор на длъжностите в служба „Военна информация“
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 на МС от 21.02.2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 на МС от 27.07.2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 на МС от 19.04.2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 1.03.2012 г. за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ за Национален координационен център по контрапролиферация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 23.11.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 23.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 23.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 23.11.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2014 г.
НАРЕДБА за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 23.11.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 23.11.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 23.11.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 25.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-5 от 26.11.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 9 от 26.05.2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
НАРЕДБА № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Българска народна банка

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести
НАРЕДБА № 5 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Поправки

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code)

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2021 г.

 

Коментарите са затворени.