Държавен вестник, брой 100 от 24.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 100 от 24.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 100 от 24.11.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Президент на Републиката

УКАЗ № 243 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, областКърджали, на 28 февруари 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 20.11.2020 г. за допълнение на Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 20.11.2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 20.11.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Електронно управление“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 20.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Министерство на вътрешните работи

ПРОТОКОЛ между правителството на Република България и правителството на Република Армения за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 25 от 13.11.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

 

Коментарите са затворени.