Отпада пречка за електронното подаване на заявленията по чл. 410 ГПК

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова предлага да се премахне нормативна пречка пред възможността да заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да се подават по електронен път.

Тя публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

С тях се регламентира: Когато заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК се подава в електронна форма, се използва специализиран електронен формуляр по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.

Предвижда се това ново правило да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Подаването на заявленията по е-път ще става чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Той вече беше надграден и технически извършването на това процесуално действие е възможно.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.