Държавен вестник, брой 77 от 01.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 77 от 01.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 77 от 01.09.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 27.08.2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 26.03.2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 27.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 27.08.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 600 от 27.08.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Козя поляна“, разположено в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна, на „ХИДРОСТРОЙ“ – АД, гр. София

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2 от 14.08.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14.08.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на образованието и науката

ПРОТОКОЛ за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години
НАРЕДБА № 20 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Компютърен аниматор“
НАРЕДБА № 79 от 11.03.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Компютърен аниматор“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ПРАВИЛА за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 

Коментарите са затворени.