Правителството одобри промените в СК за оспорване на припознаване и на бащинство

Правителството одобри днес промените в Семейния кодекс (СК), които разширяват възможността на родители да оспорят припознаване и бащинство.

Предложенията бяха направени от Министерството на правосъдието и са в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), в които бяха констатирани сериозни пропуски в българския Семеен кодекс.

Едното съществено изменение е всеки родител, чието дете е било припознато от друг след 1 октомври 2009 г., да има срок от една година, за да оспори припознаването. Той ще може да го направи с иск, за чието предявяване има срок от една година, който тече от момента на узнаване на припознаването. Освен това, този иск задължително ще се съединява с иск за установяване на произход.

В мотивите за предложената промяна се казва, че тя е резултат и от все по-честото използване на института на припознаването за установяване на произход на дете, а в някои случаи и за заобикаляне на осиновяване и за трафик на деца. Възможността за оспорване на припознаването в едногодишен срок от узнаването съществуваше във всички редакции на Семейния кодекс и преди това в Закона за лицата и семейството, като беше премахната с промените в СК от 1 октомври 2009 г.

Заради лишаването най-вече на биологични бащи от правото да оспорят припознаването на детето им от друг след влизането в сила на новия Семеен кодекс, сега се предлага да им се даде еднократно тази възможност. И чрез преходна разпоредба на измененията в СК да се регламентира, че едногодишният срок започва да тече от влизането на закона в сила.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.