Полезно в ДВ (бр. 71 от 11.08.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за социалните услуги, с които се променят някои срокове и изрично се регламентира, че социалните услуги не са услуги по смисъла на Търговския закон. С приетите изменения и допълнения предвиденото от 1 януари 2021 г. финансиране на социалните услуги по стандарт за делегирана от държавата дейност се променя на 1 януари 2022 г.

До 31 декември 2021 г. се удължава финансирането на социалните услуги от държавния бюджет, съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред. С приетите промени индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа ще се изготвят въз основа на информация, предоставена от лицето или получена въз основа на негово писмено съгласие.

Промени има и в Закона за местните данъци и такси, предвиждат от такса смет да могат бъдат освободени предприятията за определен период през 2020 година, които заради извънредното положение преустановиха работа. За да ползват облекчението, фирмите ще трябва да докажат с финансови и други документи, че са преустановили дейност временно след обявяването на извънредно положение. Новата разпоредба единствено дава подобна възможност, но не задължава общините да направят това.

Изменен е и Законът за лечебните заведения, като се разширяват дейностите, субсидирани от Министерството на здравеопазването. Държавните и общински болници, както и тези с държавно и общинско участие в капитала си, ще получават постоянна субсидия от МЗ, за да поддържат готовност за евентуална епидемия. Частните лечебни заведения пък ще могат да получават субсидия само по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Промени има в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Поради неясен текст в наредбата изрично се приема, че самоосигуряващите се пенсионери, които са продължили да работят, няма да подават ОКД-5, а за да се считат за осигурени за избраните от тях рискове, а ще е достатъчно да си плащат вноските и да си подават данните както преди. Ако обаче след отпускането на пенсията, самоосигуряващият се е прекъснал осигуряването си, ще трябва да подаде декларацията.

Обнародвана е нова Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози във връзка с прехвърлянето на регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и неговото електронизиране. С новата наредба се определят съдържанието и формата на заявленията и исканията за вписване и обявяване, формати за подаване на електронните документи по електронен път, задължения на Агенцията по вписванията относно получаването на електронни заявления и осигуряването на достъп до регистъра и други.

Коментарите са затворени.