Държавен вестник, брой 71 от 11.08.2020 г.

Държавен вестник, брой 71 от 11.08.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 71 от 11.08.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги
ЗАКОН за социалните услуги
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за изменение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за закупуване на ваксина срещу заболяването „Син език“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 06.08.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки, пчели, плодове и зеленчуци чрез минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 от 06.08.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 07.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 07.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г.

НАРЕДБА № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

НАРЕДБА № 6 от 23.07.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания

 

Коментарите са затворени.