Полезно в ДВ (бр. 63 от 17.07.2020 г.)

В новия 63-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България. Междуправителственото споразумение беше подписано в края на миналата година от министрите на енергетиката на България и Гърция.

Подписването на споразумението допринася за установяването на предвидимост на паричните потоци за акционерите в проектната компания ICGB. Така се дава възможност и да бъде приложена конкурентна тарифа за пренос на природен газ, което се очаква да доведе до повишена атрактивност на газопровода за бъдещите търговци на газ.

Обнародвани са промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които са насочени към регламентиране на реда за прилагане на новата мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане на земеделските стопани, които са особено засегнати от кризата от COVID-19.

Мярката ще позволи от наличните финансови средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. да бъдат подпомогнати както земеделските стопани, така и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, с цел да се осигури непрекъснатост на тяхната стопанска дейност.

Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва в срок до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. За получаването ѝ ще се попълва заявление за подпомагане, което ще се одобрява до края на тази година.

Върховния административен съд отмени важен текст, засягащ вида и степента на увреждането, от методика на ТЕЛК, която е приложение към Наредба за медицинската експертиза. Мотивите на съда са съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Отменената разпоредба гласи: „Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане.“

 

Коментарите са затворени.