Полезно в ДВ (бр. 62 от 14.07.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройство на територията, с които разполагането на високоскоростни фиксирани съобщителни мрежи във вече изградена физическа инфраструктура ще се извършва без разрешение за строеж.

Измененията предвиждат по-лек режим за обновяване и дооборудване на базовите станции на телекомуникационните оператори в страната. Те отговарят за покритието на мрежата в България, а промените може да доведат както до по-добро разпространение на вече съществуващата 4G технология в България, така и по-бързо изграждане на мрежата от пето поколение, по-известна като 5G.

Изискванията и редът за измерването на електромагнитните излъчвания остава непроменен – по реда на Закона за здравето. Съгласно промените занапред за всяко обновяване ще се изисква ново измерване на електромагнитните полета.

Обнародвано е Решение № 7 от 30 юни 2020 г. по конституционно дело № 11 от 2019 г., по което Конституционният съд беше сезиран от Пленума на Върховния административен съд с искане да разтълкува чл. 121, ал. 4 от Конституцията. Разпоредбата гласи: „Актовете на правораздаването се мотивират“.

Целта на питането беше да може да бъдат отделени сред различните актове, които постановява съдът, тези, с които осъществява правораздавателни правомощия и само за тях да бъде задължително писането на мотиви. В решението на Конституционния съд се казва, че всички съдебни актове задължително трябва да са мотивирани, но процесуалният закон и съдебната практика могат да възприемат различен подход как да стане това за различните актове и производства.

Коментарите са затворени.