Полезно в ДВ (бр. 61 от 10.07.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, за да бъде приведена в съответствие с последните промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.).

Въвежда се задължение към застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително социално осигуряване, управляващите дружества и инвестиционните дружества от отворен тип да приведат политиките си за възнагражденията в съответствие с изискванията на изменителната наредба в срок до 30 септември 2020 г.

Обнародвана е Наредба за отменяне на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица. Наредба № 63 е издадена на основание отменения вече Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за нормативните актове актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. Независимо от това, с цел създаване на правна сигурност и яснота за гражданите и бизнеса, законодателят изрично отменя Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица.

 

Коментарите са затворени.