Полезно в ДВ (бр. 59 от 3.07.2020 г.)

В брой 59 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и раз­влечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Основната цел на наредбата е повишаване качеството на предлагания туристически продукт и информираността на потребителите на туристически услуги.  С нея се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – туристически обекти.

В новия брой на ДВ е обнародвано и Споразумението между правителство­то на Република България и прави­телството на Република Сърбия за сътрудничество в областта на защи­тата от природни и предизвикани от човека бедствия.

Компетентните органи по прилагане са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Споразумението определя общата рамка за сътрудничество между страните в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на помощ в рамките на наличните ресурси, в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

Коментарите са затворени.