Държавен вестник, брой 64 от 18.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 64 от 18.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 64 от 18.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти13
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор15
ЗАКОН за ипотечните облигации16
ЗАКОН за кредитните институции16
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН16
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране16
КОДЕКС за застраховането17
КОДЕКС на труда17
КОДЕКС за социално осигуряване17
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците17

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
НАРЕДБА № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

 

Коментарите са затворени.