Държавен вестник, брой 62 от 14.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 62 от 14.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 62 от 14.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 131 за награждаване на Христо Генадиев Григоров с орден „За гражданска заслуга“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 30.06.2020 г. по конституционно дело № 11 от 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 9.07.2020 г. за отменяне на Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“, приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1833-МИ от 07.07.2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 

Коментарите са затворени.