ГЕРБ даде шанс на военните съдилища – трима депутати искат разширяване на подсъдността

ГЕРБ даде шанс на военните съдилища – трима депутати искат разширяване на подсъдността

Надзиратели и съдебни охранители да бъдат съдени от военен съд, ако са извършили престъпление при или по повод служебните им задължения, предлагат народните представители в проект за изменение на НПК

Часове преди въпросът за закриването на част от първоинстационните военни съдилища да влезе за обсъждане в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), трима депутати от ГЕРБ, начело с председателя на Правната комисия в Народното събрание Анна Александрова, предложиха спасителен вариант.

Още през 2018 г. мащабен проект, изготвен от самите военни съдии, предложи решение на проблема с прекомерно ниската натовареност на тези органи на съдебната власт, а именно – чрез разширяване на компетенциите им през законодателни промени, за достигане на по-голям брой постъпващи дела.

Сега народните представители Анна Александрова, Красимир Ципов и Константин Попов внесоха проект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) именно с тази цел:

§ 1. В член 396 се правят следните допълнения:

В ал. 1 се създава т. 7:

„7. служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и служителите на Главна дирекция „Охрана” при Министерството на правосъдието при или по повод изпълнение на службата им.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) На военните съдилища са подсъдни и дела за престъпления, извършени от граждански лица:

1. по глава пета от особената част на Наказателния кодекс, когато предмет на престъплението е имущество на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Национална служба за охрана;

2. по глава осма, раздел 1 – чл. 269 – 270 и чл. 273 – 277, когато деянието е насочено срещу дейността на органите по ал. 1, раздел III – във връзка с престъпления, делата по които са подсъдни на военните съдилища и раздел IV – чл. 304 – 304в и чл. 305 – 307, когато деянието е свързано със службата или функцията на лицата по ал. 1 от особената част на Наказателния кодекс;

3. по глава дванадесета от особената част на Наказателния кодекс.

(4) На военните съдилища са подсъдни и дела за престъпления, извършени от граждански лица на територията на обекти, имоти, съоръжения и превозни средства на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Неприключилите до влизането в сила на този закон наказателни дела, чиято подсъдност се променя, се разглеждат от съдилищата, в които са образувани.

(2) Неприключилите досъдебни производства се довършват от органите, пред които са висящи.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.