Държавен вестник, брой 58 от 30.06.2020 г.

Държавен вестник, брой 58 от 30.06.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 58 от 30.06.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за предложение до Президента на Република България за награждаване с медал „За заслуга“
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно „Нова концепция за облагане на хазартните игри“, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 124 за награждаване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов с ор-ден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 16.06.2020 г. по конституционно дело № 10 от 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 26.06.2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование
РЕШЕНИЕ № 414 от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 415 от 25.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Шкорпиловци – централен“, община Долни чифлик, област Варна

Министерство на образованието и науката

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.54
СПИСЪК на отписаните от Списъка на специалистите – вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас съгласно Решение № 1 от 2020 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

Коментарите са затворени.