Полезно в ДВ (бр. 41 от 08.05.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано ново Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година, съгласно което помощта е в размер на 250 лв.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.

Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Тя се предоставя без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Обнародвани са нови Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, като целта им е да осигурят възможно най-качествена грижа за пациентите, като подробно са описани изискванията към зъболекарите и лечебните заведения по специалности.

Правилата са обособени в две части – общи и специални правила. Общите правила включват система от насоки и принципи, които описват знанията и поведението, които лекарите по дентална медицина могат да прилагат.

В специалните правила се регламентират дейностите, които могат да се извършват от лекарите по дентална медицина без специалност и тези със специалност орална хирургия, детска дентална медицина, ОЗЕ, ортодонтия и ортопедична стоматология и съответно – лечебните заведения за първична извънболнична дентална медицинска помощ и специализираните центрове.

Коментарите са затворени.