Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 40 от 05.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 40 от 05.05.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 27.04.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 30.04.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.06.2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публичните предприятия
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 30.04.2020 г. за изменение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини
РЕШЕНИЕ № 279 от 27.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг Градина“, община Созопол, област Бургас

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-3 от 28.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-1 от 18.02.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните дирекции „Земеделие“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
НАРЕДБА № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
НАРЕДБА № 8121З-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
НАРЕДБА № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 4 от 02.04.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА за българските пристанища на река Дунав
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА за българските пристанища на река Дунав

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.

 

Коментарите са затворени.