Нова европейска финансова практика – април 2020 г.

Нови решения

дело С-20/19 от 02 април 2020 година

Свободно предоставяне на услуги — Пряко животозастраховане — Право на отказ и срок за отказ — Невярна информация относно условията за упражняване на правото на отказ — Погасяване на правото на отказ — Релевантност на качеството на потребител на титуляря на полица

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, по силата на която, включително когато титулярят на полицата не е потребител, срокът за упражняване на правото на отказ от договор за застраховка „Живот“ започва да тече от датата на сключване на този договор. Информация относно условията за упражняване на право на отказ, предоставена от застрахователното предприятие на титуляря на полицата. Титуляр на полица, който няма качеството на потребител.

Спор относно обхвата на правото на отказ по договорите за застраховка „Живот“.

дело С-228/18 от 02 април 2020 година

Конкуренция – Платежни картови схеми – Междубанково споразумение, определящо размера на обменната такса – Споразумение за ограничаване на конкуренцията „с оглед на целта“ и „с оглед на резултата“ – Понятие за ограничаване на конкуренцията „с оглед на целта“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Комисия за защита на конкуренцията. Споразумения, решения и съгласувани практики. Ограничаване на конкуренцията „с оглед на целта“ или „с оглед на резултата“. Mеждубанково споразумение, с което се определя единен размер на обменната такса, заплащана при извършване на платежна операция с карта, на банките – издатели на такива карти, предлагани от действащите на съответния национален пазар дружества за услуги с картови плащания. Споразумение, което има „за цел“ предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията по смисъла на тази разпоредба.

Понятие за ограничаване на конкуренцията „с оглед на целта“.

Спор между Комисия за защита на конкуренцията и финансови институции относно решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което същата установява наличието на антиконкурентно споразумение за обменните такси.

дело С-458/18 от 02 април 2020 година

Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки – Дивиденти и ликвидационни дялове разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка – Дружества, които са регистрирани в Гибралтар и там подлежат на облагане с корпоративен данък – Понятия „дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ и „corporation tax във Великобритания“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Свобода на установяване. Избягване на двойно данъчно облагане. Дали облагането на печалбата, разпределена от българско дъщерно дружество на неговото дружество майка, установено в Гибралтар, представлява ограничение с оглед на правото на установяване или на свободното движение на капитали. Статут на регистрираните в Гибралтар дружества и на платените в Гибралтар данъци.

Понятия „дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ и „corporation tax във Великобритания“.

Спор между Д, установено в България, и Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ относно ревизионен акт, с който са установени задължения за данък върху дивидентите, разпределени и изплатени от Д на неговото дружество майка П, установено в Гибралтар.

дело С-480/18 от 02 април 2020 година

Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежни услуги, предоставяни във валута, различна от еврото, или във валута на държава членка извън Еврозоната — Платежни услуги, предоставяни от кредитна институция — Неизпълнение или лошо изпълнение на платежно нареждане — Процедура за пруденциален надзор — Процедури за разглеждане на възражения — Извънсъдебно разрешаване на спорове — Компетентни органи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Спорове между платец и доставчик на платежни услуги, възникнали поради неизпълнение или лошо изпълнение на платежна транзакция. Процедури за разглеждане на възражения и процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове. Неизпълнение или неточно изпълнение на платежно нареждане. Oрган, компетентен да разглежда възраженията и да налага санкции в случаите на платежни услуги, изпълнявани във валутата на трета държава. Пруденциален надзор. Арбитражно решение, с което се разрешава спор между ползвателя и доставчика на платежните услуги.

Производство, образувано от кредитна институция относно законосъобразността на решение на Комисия за финансови и капиталови пазари да му наложи глоба поради неизпълнение на платежно нареждане.

дело С-500/18 от 02 април 2020 година

Свободно предоставяне на услуги – Пазари на финансови инструменти – Условия за позоваване на качеството потребител – Определяне на компетентния съд за разглеждането на иска – Понятия „непрофесионален клиент“ и „потребител“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на инвеститорите. Физическо лице, което по силата на договор сключен с финансово предприятие извършва финансови сделки чрез посредничеството на това предприятие. Обстоятелство, че потребителят е извършил голям брой сделки за относително кратък срок или че е инвестирал значителни суми в тези сделки. Иск на потребител срещу търговец.. Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения. Понятия „непрофесионален клиент“ и „потребител“.

Спор между A, от една страна, и R и R от друга, по повод на няколко ограничени поръчки, които A подава на онлайн платформата на ответниците в главното производство, залагайки на намаляване на цената на петрола, и вследствие от които загубва определена сума пари.

Коментарите са затворени.