Държавен вестник, брой 21 от 13.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 21 от 13.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 21 от 13.03.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
ЗАКОН за регионалното развитие
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за младежта
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за малките и средните предприятия
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители

Президент на Републиката

УКАЗ № 50 за освобождаване на генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27.02.2020 г.
УКАЗ № 51 за награждаване посмъртно на генерал Андрей Илиев Боцев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 09.03.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за криптографската сигурност на класифицираната информация
НАРЕДБА за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 10.03.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
РЕШЕНИЕ № 161 от 09.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 162 от 09.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Варна-централен“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 163 от 09.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 164 от 09.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 29.01.2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Благоевград, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.