ВКС с предложение за тълкувателно дело: Как следва да се прекрати ЕООД при смърт на собственика и бездействие на наследниците му

Състав от трима върховни съдии с председател Татяна Върбанова и членове Боян Балевски и Петя Хорозова предложи с Определение № 88 от 18.02.2020 год. (пълния текст на съдебния акт на сайта на ВКС може да намерите тук) на Общото събрание на Търговската колегия към Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по въпроса: По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

Съдиите са установили, че в самия ВКС няма единно мнение по въпроса дали в тези случаи прекратяването може да се извърши по искане на прокуратурата. Пред тях е висящ случай, при който заличаването на ЕООД с починал собственик е инициирано от прокурор. Първите две инстанции – Софийският градски съд и Софийския апелативен съд, прекратяват делото, тъй като са на мнение, че държавното обвинение няма това правомощие.

Двете съдилища констатират, че сестрата на починалия собственик на фирмата се e отказала от наследството, а в устава на дружеството няма разпоредба, която да урежда тази хипотеза. Затова според тях трябва по аналогия да се приложи правилото на §5а, ал.2 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър, който уреждаше кой може да подаде искане за ликвидация на търговец, който не се е пререгистрирал. Първите инстанции застъпват тезата, че в случай на смърт и липса на наследници ЕООД се счита за прекратено по силата на закона, тъй като чл.157, ал.1 ТЗ предвижда, че дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. И така стигат до извода, че всъщност целената промяна вече е постигната – дружеството е прекратено и следователно за прокуратурата липсва правен интерес да предяви иск за същото.

СГС и САС признават, че прокурорът не е сред лицата, които могат да подават заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър, но посочват, че предвид празнотата в закона, легитимацията му може да се изведе от аналогични разпоредби. И изтъкват, че това, че законът не посочва срок, в който наследниците могат да заявят продължаването на дейността на дружеството на починалия, не следва да се разбира като пречка за прекратяването и ликвидацията му.

От Софийската градска прокуратура обжалват пред ВКС и се позовават на чл. 155, т. 3 от Търговския закон. Тази разпоредба дава право на прокурора да поиска от съда прекратяване на дружество, ако в продължение на три месеца то няма вписан управител. Прокуратурата е на мнение, че ако при смърт на собственика, който е и управител, наследниците бездействат и не назначават друг управител, иск по чл. 155, т. 3 ТЗ е допустим. И сочи, че всъщност по въпроса има противоречива практика на самия ВКС.

Повече по темата четете на сайта на Lex.bg.

Коментарите са затворени.