Полезно в ДВ (бр. 17 от 25.02.2020 г.)

В 17-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за туризма, които детайлизират правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти.

Министърът на туризма ще може да предлага на Министерски съвет с решение да обявява националните курорти. Освен организиране и водене, актуализиране и поддържане на Национален туристически регистър, министърът на туризма ще организира, води, актуализира и поддържа Национален регистър на туристическите забележителност, фестивали и събития. Към министъра на туризма се създават Експертна комисия по регистрация на туроператорите, и туристическите агенти, Експертна комисия по сертификация на туристическите обекти и Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите.

В срок до една година от влизането в сила на промените в закона лицата, които извършват дейност като ски училище, привеждат дейността си в съответствие с новите изисквания.

Издадените до влизането в сила изменителния закон удостоверения за категоризация на стаи за гости и апартаменти за гости запазват действието си до изтичането на срока им.

Промени има и в Закона за висшето образование – предвижда се установяването на мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища, откриването и преобразуването на основни звена и филиали в държавните висши училища, с изключение на преобразуването им с цел консолидация и оптимизация.

Ще се изготвя Национална карта на висшето образование, която да се приема с акт на Народното събрание. С нея ще се определят териториалната и профилната структура на институционалната мрежа за висше образование. Предвижда се Съветът на настоятелите при държавните висши училища да включва в състава си и представител на общината, в която е седалището на висшето училище. Съветът на настоятелите ще участва и в академичните съвети със съвещателен глас.

Министърът, като орган за осъществяване на държавната политика във висшето образование, ще утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им. На базата на тази утвърдена политика министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с избрания от общото събрание на държавното висше училище ректор.

С цел подобряване на връзката между институциите за висше и средно образование и повишаване на качеството на профилираната, професионалната и специализираната подготовка се дава възможност за сключване на до две споразумения между държавно висше училище и държавни или общински училища от системата на предучилищното и училищното образование.

Коментарите са затворени.