Полезно в ДВ (бр. 13 от 14.02.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за защита на потребителите, които влизат в сила от днес, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 септември 2020 г. Измененията имат за цел да осигурят прилагане на разпоредбите на европейски регламент за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

Ще бъде определен орган, който да изпълнява функциите на единна служба за връзка и да координира дейността на компетентните органи по смисъла на регламента. Ще бъдат предоставени минимални правомощия на компетентните органи за разследване на нарушения на законодателството, както и на Комисията за защита на потребителите – тя ще може да разпорежда сваляне на онлайн съдържание в случаи на нелоялни практики от страна на електронни търговци.

Комисията ще има право да сваля онлайн съдържание, когато санкциониран търговец продължи да подвежда с невярна информация и когато извършва нелоялна конкуренция. Решението ще се публикува на интернет страницата на комисията в деня на издаването му и моментално се уведомява търговеца, който е отговорен за нарушението. Ако до три дни от уведомяването търговецът не се съобрази с взетото решение, председателят на КЗП издава заповед, с която разпрорежда на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на нарушителя. Освен това, доставчиците на хостинг услуги ще имат задължение да изпълнят заповедта също в срок до три дни от уведомяването им.

Промени има и в Закона за платежните услуги и платежните системи, с които се обезпечава регулярното получаване на информация от доставчици на услуги, които извършват дейност в ограничена мрежа, или от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, както и изменения поради необходимост от регламентация на реда за вписването им в Регистъра на Българската народна банка.

Регламентира се и извършването на сетълмент на определени платежни операции с карти в лева в платежната система RINGS, произтичащо от съображения за сигурност и ефективност на платежните системи, както и избягване на формиране на валутно-курсови разлики. Предвижда се тези промени, свързани с клиринга и сетълмента на платежни операции с карти в левове, да влязат в сила в шестмесечен срок от обнародване на измененията.

Обнародвани са промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната.

Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните. С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Актуализирани са процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ВМП.

Публикувано е Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г., с което Конституционният съд отхвърля искането за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., с които се изменят редица здравни закони, тъй като дванадесетте съдии се разделиха по равно в мнението си и не успяха да излязат с единно становище.

„Конституционният съд е отклонил в една част искането на 66-те народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби, приети със Закона за бюджета на НЗОК 2019 г., а по отношение на останалите атакувани разпоредби искането за установяване на противоконституционност е отхвърлено поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви“, пише в решението на съда.

Коментарите са затворени.