Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през януари 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 01.01.2020 г.; Включване на разпределените от дъщерното дружество дивиденти в данъчната основа на дружеството майка; Данъчни санкции и наказателното преследване за престъпления против данъчната и осигурителната система; Информация, която трябва да бъде посочена в договорите за кредит — Годишен процент на разходите

Данъчна политика

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Избягване на двойното данъчно облагане — Забрана за данъчно облагане на получената печалба — Включване на разпределените от дъщерното дружество дивиденти в данъчната основа на дружеството майка — Приспадане на разпределените дивиденти от данъчната основа на дружеството майка и пренасяне на остатъка за следващите данъчни години без ограничение във времето — Ред на приспадане на данъчните намаления от печалбата
 2. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчни санкции и наказателното преследване за престъпления против данъчната и осигурителната система — Национална система, която включва две отделни производства, административно и наказателно, за санкциониране на едно и също противоправно деяние — Принцип ne bis in idem — Съдебна практика — когато тя отказва на националния съд правомощието да направи цялостна преценка, евентуално със съдействието на Съда на Европейския съюз, за съвместимост на посочената разпоредба с Хартата
 3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Покупко-продажба на недвижими имоти, които не са вписани в националния регистър на недвижимите имоти – Разходи във връзка с първото вписване в посочения регистър, поети от приобретателя – Участие в доставка на услуги или разходи, свързани с инвестицията, направени за нуждите на предприятие
 4. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика – Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги – Намалена ставка на ДДС, приложима за отдаването под наем на места за къмпингуване или за каравани – Въпрос относно прилагането на тази намалена ставка за отдаването под наем на котвени места за яхти и лодки в яхтено пристанище – Понятие „Настаняване“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
 4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Услуги на информационното общество – Национална правна уредба, която налага определени ограничения за упражняването на професията агент на недвижими имоти – Задължение за уведомяване на мерки, които ограничават свободното предоставяне на услуги на информационното общество — Липса на уведомяване

Гарантиране вземания в Общността на работниците срещу работодатели, които се намират в състояние на неплатежоспособност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател — Допълнителни пенсионни схеми — Закрила на правата във връзка с пенсии — Гарантирано минимално равнище на закрила — Задължение на бившия работодател да компенсира намалението на

 1. професионалната пенсия — Външна пенсионноосигурителна институция
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване
 3. Право на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС – Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки – Придобиване на право на постоянно пребиваване преди изтичането на непрекъснат период на пребиваване от пет години – Работник или служител, който към момента на преустановяване на трудовата си дейност е навършил възраст, която му позволява да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Коментарите са затворени.