Държавен вестник, брой 18 от 28.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 18 от 28.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 18 от 28.02.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.
ЗАКОН за допълнение на Закона за собствеността
ЗАКОН за собствеността
ЗАКОН за допълнение на Закона за собственосттадоп. _
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит
ЗАКОН за независимия финансов одит
УКАЗ № 1074 от 23.05.1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица
УКАЗ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони
ЗАКОН за кредитните институции
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Президент на Републиката

УКАЗ № 39 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на14 юни 2020 г.
УКАЗ № 40 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на14 юни 2020 г.
УКАЗ № 41 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на14 юни 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 24.02.2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
НАРЕДБА за сигурността на комуникационните и информационните системи
НАРЕДБА за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 27.02.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-1 от 18.02.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10233 от 02.07.2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските

Поправки

КОНВЕНЦИЯ за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

нова
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб¬ния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2020 г.

 

Коментарите са затворени.