Държавен вестник, брой 17 от 25.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 17 от 25.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 17 от 25.02.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
ЗАКОН за предприятията на социалната и солидарна икономика
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за туризма
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
РЕШЕНИЕ за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

Президент на Републиката

УКАЗ № 31 за награждаване на г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 36 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, на14 юни 2020 г.
УКАЗ № 37 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 20.02.2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 96 от 8.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
НАРЕДБА № 19 от 5.05.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.