Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 12 от 11.02.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 06.02.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 06.02.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Министерство на отбраната

МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията
НАРЕДБА № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 47 от 8.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
НАРЕДБА № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства
НАРЕДБА № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България
НАРЕДБА № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България
НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

 

Коментарите са затворени.