Полезно в ДВ (бр. 8 от 28.08.2020 г.)

В 8-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, които ще освободят голяма част от електронните магазини от монтирането на фискални устройства и издаването на бонове от тях.

Наред с това ще отпадне необходимостта да регистрират в НАП специален софтуер за управление на продажбите, т.нар. СУПТО. Така на практика тези търговци ще продължат безпроблемно да приемат покупки с дебитни и кредитни карти, които са предпочитаната форма на разплащане в интернет.

Промяната в наредбата, засягаща електронните магазини, идва в последния момент, тъй като 31 януари е крайният срок, в който всички фирми трябва да регистрират в НАП своите софтуери за управление на продажбите. Този срок бе удължаван няколко пъти, тъй като промените се оказаха прекалено сложни и скъпоструващи, за което бизнесът поиска повече време.

В мотивите към поредните промени в Наредба № Н-18 НАП се посочва, че плащания с дебитна или кредитна карта в интернет са идентични от техническа гледна точка на банковите преводи. „От друга страна обаче, неприсъствените плащания с дебитна или кредитна карта не могат да бъдат обвързани с направените покупки, тъй като не се посочва основание за плащане. В извлечението за плащането всеки клиент може да види само, че е направил транзакция към търговеца в определен размер. Липсва обвързване между плащането и насрещната престация по сделката.

Въпреки задълженията на платежните оператори да идентифицират и познават своя клиент, с оглед данъчно-осигурителния контрол, стои въпросът със създаването и поддържането на надеждна одитна следа, свързваща финансовата операция и доставката на конкретни стоки или услуги“. Това е причина да се въведе алтернативно отчитане на продажбите на електроните магазини.

 

Коментарите са затворени.