Полезно в ДВ (бр. 1 от 03.01.2020 г.)

В първия за годината брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, която влиза в сила от 3.01.2020 г.

В новия акт се определят начините за подаване на посочените данни в НАП, като това може да бъде на хартиен носител, чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, на електронен носител или по електронен път. В случаите, когато данните не са коректни или електронният носител не е четим, се предвижда повторно подаване на данните в определения за целта срок.

С оглед намаляване на административната тежест за лицата е предвиден преференциален ред за подаване на данни от самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, като по тяхно желание могат да подават данните еднократно в началото на годината.

В новата наредба е дефиниран и кръгът от осигурени лица, които могат да подават данни за избран от тях период, когато за същия период са внесени авансово дължимите месечни осигурителни вноски. Това са лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от КСО, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

За запазване интересите на осигурените лица и с цел своевременна и справедлива преценка на правото и определяне на размера на паричните обезщетения и помощите е предвидена уредба за коригиране на подадените данни от осигурители и самоосигуряващите се лица.

 

Коментарите са затворени.