Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през декември 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд – Договор за доставка на централно отопление — Непоръчана доставка — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители;
Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти; Изменение на някои международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 01.01.2020 г.

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Случаи на освобождаване от ДДС – Доставки на услуги, извършвани от самостоятелни групи лица – Услуги, предоставяни на лица от и извън членския състав
 3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Особени случаи на вътреобщностни доставки
 5. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина
 2. КРМСФО Разяснение 12: Споразумение за концесионна услуга
 3. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
 4. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение
 5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции
 6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
 8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период
 11. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане
 12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 13. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи
 14. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи – разходи за интернет страници
 15. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 16. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България/Application for Granting a Status of Long-term Residence to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
 2. Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България/Application for Granting of a Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
 3. Заявление/Application за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a Prolonged Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
 4. Заявление/Application за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a Permanent Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика – Конкуренция — Картелно право — Право на обезщетение на лицата, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картела пазар — Вреди, претърпени от публичноправен субект, който е отпуснал заеми при изгодни условия с оглед на придобиването на стоки, предмет на картела
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договор, сключен между търговец и потребител — Договор за доставка на централно отопление — Непоръчана доставка — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар — Национална правна уредба, която изисква всеки собственик на имот в сграда в режим на етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участва в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация — Енергийна ефективност — Понятие „потребител“ (преюдициално запитване от български съд)
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска заповед за плащане
 2. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Борба със забавяне на плащане по търговските сделки – Търговски сделки, финансирани от структурните фондове и от Кохезионния фонд на Европейския съюз – Възможност да се изключи правото на обезщетение за забава на плащане, когато става дума за сделки, финансирани изцяло или отчасти със средства от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 3. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Искове, които произтичат пряко от производство по несъстоятелност и са тясно свързани с него – Продажба на недвижим имот и учредяване на ипотека – Иск за относителна недействителност, предявен от синдика по несъстоятелността – Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка на образуване на производството по несъстоятелност
 4. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Европейска заповед за запор на банкови сметки – Процедура за получаване – Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която може да се подаде възражение (преюдициално запитване от български съд)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Индекси на относителни равнища на цени: 2014 – 2018
 2. Индекси на физически обем на реален БВП на човек от населението за периода 2005 – 2018 г.
 3. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2019 г.
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 6. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

Коментарите са затворени.