Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през ноември 2019 г.

Данъчна политика

  1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Случаи на освобождаване от ДДС – Доставки на услуги, извършвани от самостоятелни групи лица – Услуги, предоставяни на лица от и извън членския състав
  2. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Акцизи – Длъжник за плащането на акциз след неправомерно въвеждане на стоки на територията на държава членка – Дружество, носещо гражданска отговорност за деянията, извършени от неговия управител
  3. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС – Данъчно облагане на пенсионните фондове — Различно третиране на местните и на чуждестранните пенсионни фондове — Правна уредба на държава членка, която допуска местните пенсионни фондове да намалят облагаемия си финансов резултат с предвидените за изплащането на пенсиите резерви и да приспаднат данъка, удържан върху дивидентите, от корпоративния данък
  4. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Освобождавания при износ – Условия, определени от държавите членки – Принцип на пропорционалност – Принцип на данъчен неутралитет – Практика на държава членка да отказва право на освобождаване, когато приобретателят на изнесените стоки не е известен
  5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Случаи на освобождаване — Сделки, свързани с отпускането и договарянето на кредит, както и управлението на кредит — Сделки, свързани с дългове, с изключение на събирането на дългове — Възмездно прехвърляне в полза на трето лице на процесуално качество в изпълнително производство за събиране на вземане, признато със съдебно решение

 

 

Коментарите са затворени.