Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 100 от 20.12.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за военноинвалидите и военнопострадалите
ЗАКОН за Националния дарителски фонд „13 века България“
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за публичните предприятия
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това

Президент на Републиката

УКАЗ № 289 за назначаване на полковник Юлиян Георгиев Радойски на длъжността началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и за удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 01.01.2020 г.
УКАЗ № 290 за освобождаване на генерал-майор Красимир Маринов Кънев от длъжността директор на Щаба на отбраната и за назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Монс, Белгия, считано от 01.01.2020 г.
УКАЗ № 292 за награждаване на г-н Хасан Улусой – извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 17.12.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 18.12.2019 г. за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода
НАРЕДБА за концесиите за добив на минерална вода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 18.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 18.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
РЕШЕНИЕ № 767 от 18.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Градина – Централен“ – част 2, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 768 от 18.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Хитрино-4“, разположено в землището на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, на „Автомагистрали – Черно море“ – АД, Шумен
РЕШЕНИЕ № 769 от 18.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас

Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № Н-18 от 05.12.2019 г. за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги зависими лица

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 

Коментарите са затворени.