Властта ще плаща за вреди от действието на незаконни наредби. Ще се присъждат разноски по ЗАНН

Всеки, който е бил увреден от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда, ще може да съди държавата за обезщетение. Тази възможност, която на практика преди три години беше отречена на гражданите и бизнеса с тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС), днес беше изрично и окончателно регламентирана в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Още в неговия чл. 1 днес депутатите записаха: „Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Това беше едно от трите най-важни изменения в ЗОДОВ, което днес Народното събрание прие на второ четене и така, за да стане тази разпоредба действащо право, остава само да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Преди 3 години  тълкувателно решение от 27 юни 2016 г.) ВАС прие, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ“. Още тогава огромен брой от върховните съдии изразиха несъгласието си с това виждане на мнозинството, а сега самият ВАС застъпва обратната позиция, на тази която прие през 2016 г.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.