Полезно в ДВ (бр. 91 от 19.11.2019 г.)

В днешния 91-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, която създава нови критерии, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да бъдат учебни бази.

Сред условията лечебно заведение да бъде признато за център за обучение са клиниката/отделението да осъществява медицинска дейност от не по-малко от 12 месеца преди подаване на заявлението, да осъществява медицинска дейност от поне второ ниво на компетентност, не по-малко от 30% от преминалите болни да са със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура трябва да има възможност за изпълнение поне на 60% от продължителността в месеци и съдържанието на утвърдената учебна програма по съответната специалност. Що се отнася до медицинската апаратура, изисква се през последните 5 години лечебното заведение да е закупило/придобило апаратура и/или оборудване, за целите на осъществяваната в него медицинска дейност.

Обнародвана е и нова Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Новият акт е съобразен с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Той има за цел насърчаване включването на работодатели в процеса на дуално обучение и намаляване на недостига на кадри за бизнеса. Информационната база данни е необходима с цел подпомагане на процеса по осъществяване на връзка между образование и бизнес чрез дуална система на обучение.

В приложение 1 към наредбата е предвиден образец на Заявление за включване на работодател в информационната база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Заявлението е необходимо за включване на работодател към информационната база данни.

В приложение 2 е изготвен образец на декларация от работодател за изпълнение на изискванията за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа. Декларацията е необходима на работодателите, за да удостоверяват изпълнението на изискванията за участие в процеса на дуално обучение и да сключват договори с образователни институции.

Коментарите са затворени.