Държавен вестник, брой 93 от 26.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 93 от 26.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 93 от 26.11.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО
РЕШЕНИЕ на НС от 30.10.2019 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Президент на Републиката

УКАЗ № 256 за награждаване на г-н Абдулуахаб Насър Ал Наджар – извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 260 за изменение и допълнение на Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 15.11.2019 г. по конституционно дело № 4 от 2019 г.
ЗАКОН за защита на личните данни

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 от 20.11.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 от 20.11.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
КЛАСИФИКАТОР за длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители
НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба
НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 21.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 21.11.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
РЕШЕНИЕ № 690 от 21.11.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“, разположено в землището на с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград, на „СТОУН ФИЛС“ – ООД, с. Гърмен

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6092 от 22.04.2019 г. по административно дело № 9217 от 2018 г.

 

Коментарите са затворени.