Полезно в ДВ (бр. 61 от 02.08.2019 г.)

В брой 61 на “Държавен вестник” е изменен Изборният кодекс. Съгласно направените промени, след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване ще се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

В този брой е изменен и допълнен Законът за водите. В новата алинея 2 на член 13 е записано, че язовирите, прехвърлени безвъзмездно от об­щините на държавата по реда на закона, са публична държавна собственост.

Правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, ще може да се прехвърля безвъзмездно на дър­жавата при условията и по реда на закона след решение на общинския съвет. Не може да се прехвърля правото на собственост върху язовир – публична общинска собстве­ност, който е отдаден на концесия.

Обнародвана е Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагоги­чески специалисти. С нея се определя дър­жавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе­циалисти в системата на предучилищното и училищното образование, който ще създаде предпостав­ки за повишаване на авторитета и социалния статус на педагогическите специалисти, из­граждане на система за продължаваща квали­фикация, за професионално усъвършенстване и кариерно развитие.

Вашият коментар