Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд – Иск за плащане на парични вноски – действителност на решения на органите на търговски дружества или други юридически лица или сдружения; Организация на работното време – задължение за въвеждане на система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време; Понятия „доставка на стоки“ и „отпускане и договаряне на кредит“

Данъчна политика

  1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане и европейската съдебна практика – Задължения на националните юрисдикции Съществуващи помощи и нови помощи Възстановяване на данък върху дивидентите Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка
  2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Момент на настъпване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС във връзка с извършването на строителни или строително-монтажни работи – Неиздаване или късно издаване на фактура за предоставена услуга
  3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика – Освобождавания в полза на други дейности – Карти за гориво – Понятия „доставка на стоки“ и „отпускане и договаряне на кредит“
  4. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област – Данъчнозадължено лице, осъществяващо едновременно икономически и неикономически дейности – Стоки и услуги, придобити за осъществяването както на облагаеми, така и на необлагаеми с ДДС сделки – Липса на критерии за разделяне в националната правна уредба – Принцип на законоустановеност на данъчното облагане
  5. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Правила за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Преклузивен срок за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване
  6. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг – Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка – Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи – Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката

Вашият коментар