Държавен вестник, брой 27 от 02.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 27 от 02.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 27 от 02.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 28.03.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 28.03.2019 г. за изменение на Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 1997 г.
ТАРИФА за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 28.03.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г.
НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 от 28.03.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 29.03.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 29 МАРТ 2019 г. за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 2 от 25.03.2019 г. за ограничаване и ликвидиране на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
НАРЕДБА № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
ИНСТРУКЦИЯ № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 65 от 22.03.2019 г. за лицата, получаващи пазарни проучвания

Министерство на правосъдието

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 22.03.2019 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 112 от 14.03.2019 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър
РЕШЕНИЕ № 408 от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 25-НС от 30.03.2019 г. относно обявяване на Станислав Иванов Стоянов за народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски
РЕШЕНИЕ № 26-ЕП от 31.03.2019 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Вашият коментар