Нова Европейска финансова практика – март 2019 г.

Нови решения

дело С-437/17 от 13 март 2019 година

Социално право — Свободно движение на работници — Забрана за дискриминация, основана на гражданство — Право на платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж на работника при работодателя — Зачитане само отчасти на предходен трудов стаж, придобит при други работодатели — Различие между схемите и законодателствата на държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принцип на свободното движение на работници.

Право на платен годишен отпуск.

Различно третиране на работниците в зависимост от техния трудов стаж при настоящия им работодател.

Национално законодателство, предвиждащо предоставяне на допълнителна седмица платен годишен отпуск на работниците с 25 години трудов стаж при един и същ работодател.

Спор във връзка с реда и условията за предоставяне на шеста седмица платен годишен отпуск.

дело С-647/17 от 13 март 2019 година

Данък върху добавената стойност – Доставка на услуги, състоящи се в предоставяне на достъп до образователни събития – Място на облагаемите сделки – Общо правило за определянето на мястото за данъчно привързване на доставките на услуги – Понятие „Услуги по отношение на достъп до събития“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Място на облагаемите сделки.

Услуги, предлагани на данъчнозадължени лица. Доставка на услуги по отношение на достъп до образователни събития. Семинар, провеждан в държава членка, в която не се намира седалището нито на доставчика, нито на участниците. Семинар, за който е необходимо предварително регистриране и плащане.

Понятие „Услуги по отношение на достъп до събития“.

Спор относно задължителни указания, издадени от Комисия по данъчно право, във връзка със събирането в Швеция на данъка върху добавената стойност върху предоставянето на семинари по счетоводство и мениджмънт с продължителност пет дни в друга държава членка на данъчнозадължени лица, чието седалище на стопанска дейност се намира в Швеция или имат там постоянен обект.

дело С-118/17 от 14 март 2019 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит в чуждестранна валута — Курсова разлика — Заместване на клауза, обявена за неравноправна, със законова разпоредба — Запазване на договора след премахването на неравноправната клауза — Национална система за еднакво тълкуване на правото

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Искане за обезсилване на договор за заем, основаващо се на неравноправния характер на клауза относно валутния риск, когато се установи, че тази клауза е неравноправна и договорът не може да съществува без тази клауза.

Неравноправни клаузи, обявени за нищожни.

Национално законодателство, отстраняващо причините за недействителността чрез изменение на съдържанието на разглежданите договори.

Възможност Върховният съд на съответната държава членка да приеме решения с цел уеднаквяването на съдебната практика.

Спор по повод на договорна клауза, за която се твърди, че е неравноправна, предвиждаща че приложимият обменен курс при деблокиране на кредит в чужда валута се основава на курс „купува“ на банката, докато приложимият обменен курс при връщане на кредита се основава на курс „продава“.

дело С-449/17 от 14 март 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Курсове за управление на моторно превозно средство, провеждани от учебен център за придобиване на правоспособност за такова управление — Понятие „училищно или университетско образование“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данъчно облагане на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно.

Понятия за училищно или университетско образование, за организации, определени за такива със сроден предмет на дейност, и за частни уроци, давани от преподавателски кадри.

Включване в тези понятия на курсовете за придобиване на свидетелства за управление.

Спор между A и Данъчна служба по повод отказа на последната да освободи от данък върху добавената стойност услугите, свързани с обучение за управление на моторно превозно средство.

дело С-695/17 от 14 март 2019 година

Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки – Принудително събиране от органите на запитаната държава членка на вземания на запитващата държава членка – Производство по иск за връщане на тези вземания в масата на несъстоятелността на дружество, установено в запитаната държава членка – Ответник в това производство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство за връщане в масата на несъстоятелността на установено в запитаната държава членка дружество на вземания, събрани по искане на запитващата държава членка, когато производството е въз основа на оспорване на изпълнителни мерки. Процедура по принудително събиране на вземания. Спорове във връзка с изпълнителни мерки, предприети в запитаната държава членка.

Определяне на ответника.

Спор във връзка с иск на синдика в производството по несъстоятелност на дружество за връщане в масата на несъстоятелността на вземания, събрани от финландските органи по искане на естонските органи.

дело С-724/17 от 14 март 2019 година

Конкуренция – Поправяне на вредите, причинени от картел, забранен по силата на чл. 101 ДФЕС – Определяне на субектите, задължени да поправят вредите – Правоприемство на правни субекти – Критерий за икономическа приемственост – Понятие „Предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на конкурентното право от страна на частноправни субекти.

Гражданска отговорност. Иск за обезщетение за вреди. Обезщетение за вреди, причинени вследствие на поведение, противоречащо на правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Лица, които дължат обезщетение.

Принцип на икономическата приемственост.

Понятие „Предприятие“.

Спор във връзка с поправянето на вредите, произтичащи от картел на пазара.

дело С-245/18 от 21 март 2019 година

Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежно нареждане за кредитен превод — Неточно посочен от платеца уникален идентификатор — Изпълнение на платежната операция въз основа на уникалния идентификатор — Отговорност на доставчика на платежните услуги на получателя — Понятие „платежна трансакция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължения и ограничения на отговорността на доставчика на платежни услуги.

Tочно изпълнение на платежната операция в съответствие с платежното нареждане на ползвателя на платежни услуги.

Платежно нареждане в съответствие с посочения от ползвателя на платежни услуги уникален идентификатор, който не съответства на обозначеното от същия потребител име на получателя на плащането.

Понятие „платежна трансакция“.

Спор относно плащането на парична сума с погрешен получател вследствие на неточно посочен от платеца уникален идентификатор.

дело С-590/17 от 21 март 2019 година

Защита на потребителите – Финансиране на покупката на основно жилище – Жилищен заем, предоставен от работодател на негов служител и на съпруга на този служител, който е солидарен съдлъжник – Понятия „потребител“ и „продавач или доставчик“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителски договори, сключвани между продавач или доставчик и потребител.

Договор за заем, сключен между работодател и работник или служител и неговата съпруга за закупуването на жилище. Клауза за автоматично прекратяване на договора за заем в случай, че съответният служител престане да бъде член на персонала.

Понятия „потребител“ и „продавач или доставчик“.

Спор по повод на искане за плащане на неизплатените суми по жилищен заем, отпуснат от дружество.

дело С-70/17 от 26 март 2019 година

Защита на потребителите — Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Обявяване на частична неравноправност на клаузата — Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ — Заместване на неравноправната клауза с норма от националното право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори.

Случаи, в които договор за ипотечен кредит, сключен между продавач или доставчик и потребител, не може да се изпълни след премахването на неравноправна клауза, чието съдържание е заимствано от законодателна разпоредба, приложима при съгласие на страните по договора.

Правомощия на националния съд.

Субсидиарно прилагане на национална диспозитивна правна норма.

В дело C-70/17 спорът е по повод последиците от установяването на неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост, която се съдържа в клауза от договор за ипотечен кредит.

В дело C-179/17 спорът е по повод висящо пред запитващата юрисдикция искане за принудително изпълнение върху имота, ипотекиран като обезпечение за плащанията по отпуснат кредит.

Вашият коментар