Полезно в ДВ (бр. 1 от 03.01.2019 г.)

В първия за годината брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в редица закони. В Закона за устройство на територията се предвижда, че срокът, в който ще може да се строи в неурегулирани територии, ще бъде удължен с още две години, тоест до 2021-ва година.

Промените в Закона за културното наследство са свързани с идентификацията на културни ценности. Идентификацията се извършва от националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни институти и висши училища. Право да извършват идентификация имат и общински, и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата. Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения на българско изобразително изкуство след 1900 г., както и на български печатни книги, издадени след 1805 г.

Законът урежда като свободно създаването, разпространението и използването на изображения и на културни ценности за лични нужди с представителна, образователна и научна цел. В случаите, в които има данни, че вещите – обект на идентификацията, са незаконно придобити или фалшифицират произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологическите предмети, се уведомяват органите на МВР и прокуратурата.

Измененията в Закона за чистотата на атмосферния въздух са свързани с подобряване качеството на въздуха. Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици в населените места.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще извършва контрол на горивата. Председателят на агенцията ще трябва да създаде и поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива. Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице ще трябва да създаде и поддържа информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

Конкретизират се и компетентните органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община. Това ще са кметовете на общини и общинските съвети, директорите на РИОСВ, органите на МВР, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха.

Вашият коментар