Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през януари 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Годишен финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти; Промени в МСФО и нови стандарти; Данък върху доходите – Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване

Данъчна политика

  1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
  2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз – Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки – Определяне на подлежащата на приспадане на ДДС част – Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството – Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки
  3. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
  4. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи. Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Данък върху придобиването на недвижими имоти и oсвобождаване от него – Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества. Понятие „Държавна помощ“
  5. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране
  6. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност
  7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
  8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. преюдициално запитване от български съд) –Наказателно производство за престъпления във връзка с ДДС – Разрешение, издадено от некомпетентен съдебен орган за събиране на доказателства чрез телефонни подслушвания (вкл. и преюдициални запитвания от български съд)
  9. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика – Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристическия агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент; Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки

Вашият коментар