Държавен вестник, брой 6 от 18.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 6 от 18.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 6 от 18.01.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – Приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 14.01.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
НАРЕДБА № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 559 от 21.12.2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба
РЕШЕНИЕ № 1212 на КРС от 27.09.2007 г. за технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 4344 от 03.04.2018 г. по административно дело № 12492 от 2017 г.
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложения № 7 – 15)

 

Вашият коментар