Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2019 г.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 1 от 03.01.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
ЗАКОН за културното наследство
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили
ЗАКОН за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
ЗАКОН за електронната идентификация
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за защитените територии

Президент на републиката

УКАЗ № 312 за назначаване на полковник Стайко Петков Прокопиев на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ на Министерството на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 януари 2019 г.
УКАЗ № 313 за освобождаване на бригаден генерал Радостин Илиев Илиев от длъжността директор на Щаба на отбраната и назначаването му на длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, считано от 01.01.2019 г.
УКАЗ № 314 за освобождаване на бригаден генерал Красимир Маринов Кънев от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“, назначаването му на длъжността директор на Щаба на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 януари 2019 г.
УКАЗ № 323 за освобождаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Корейскатанародно-демократична република
УКАЗ № 324 за назначаване на Григор Калинов Порожанов– извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Корейската народно-демократична република със седалище в Пекин, Китайската народна република
УКАЗ № 325 за награждаване на акад. Минчо Банков Хаджийски с орден „Св.св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 27.12.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 на МС от 13.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 28.12.2018 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 31.05.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 01.09.2017 г. за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
РЕШЕНИЕ № 951 от 28.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Балчик – централен“, община Балчик, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 952 от 28.12.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Слънчев бряг – централен“, община Несебър, област Бургас

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД01-1097 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
ЗАПОВЕД № РД-01-848 от 25.10.2017 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

 

Вашият коментар