Държавен вестник, брой 104 от 14.12.2018 г.

Държавен вестник, брой 104 от 14.12.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 104 от 14.12.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 от 10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 от 10.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
НАРЕДБА за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 от 10.12.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 от 11.12.2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 от 11.12.2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 от 12.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 904 от 11.12.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчниматериали – гнайси, от находище „Скрибин“, разположено в землището на с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград, на „МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ“ – ЕООД, с. Крибул

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
НАРЕДБА № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 262 на БНБ от 25.10.2018 г. за пускане в обращение от 28.12.2018 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 100 лв., емисия 2018 г.
СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2019 г.

 

Вашият коментар