Полезно в ДВ (бр. 92 от 6.11.2018 г.)

В новия 92 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за правната помощ, съгласно които когато е предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център и лицето е поискало допускане на правна помощ, решението за предоставяне на такава, за подготовка на документи и за завеждане на дело се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ.

Целта на изменението е премахване на изискването за предоставяне на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ, издавани от съответните компетентни ведомства.

Обнародвани са изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение, чрез които парламентът дефинира понятията “защитени специалности” и “специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда”.

Парламентът регламентира също, че обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор, между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение или средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка.

Въвеждат се изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Сред изискванията са работодателят да са регистрирани като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария; да не е обявен в несъстоятелност, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и др. Министерството на икономиката ще поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията.

Вашият коментар