Държавен вестник, брой 92 от 06.11.2018 г.

Държавен вестник, брой 92 от 06.11.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 92 от 06.11.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за правната помощ
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за частната охранителна дейност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за здравното осигуряване
РЕШЕНИЕ по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2017 г.
РЕШЕНИЕ по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 01.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 01.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 01.11.2018 г. за отменяне на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 01.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 от 01.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи на всички заинтересовани ведомства за 2018 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие , създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 01.11.2018 г. за изменение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 04.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София

Министерство на младежта и спорта

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 22 от 09.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Сондьор“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 34 от 24.10.2018 г. за определяне на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
МЕТОДИКА за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда

Министерство на финансите
Държавна агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“

 

Вашият коментар