Държавен вестник, брой 82 от 05.10.2018 г.

Държавен вестник, брой 82 от 05.10.2018 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 82 от 05.10.2018 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет

Президент на републиката

УКАЗ № 221 за назначаване на Людмила Кръстева Елкова за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 2 декември 2018 г.

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция

Министерство
на образованието и науката

НАРЕДБА № 17 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“
НАРЕДБА № 17 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
НАРЕДБА № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Прокуратура на Република България

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Вашият коментар