В новия 82 брой на „Държавен вестник“ е обнародвано ново Решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет. В него има две утвърдени декларации: Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 113 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, подавана от членовете на Министерския съвет и Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1, подавана от членовете на Министерския съвет.

Публикувани са промени в Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чиято цел е да подпомогне и улесни участниците в образователния процес, както и да създаде условия за недопускане отпадането от образователната система на ученици при прехода от начален в прогимназиален етап и от основна в средна образователна степен.

Регламентира се и времето на провеждане и продължителността на туристическите пътувания с обща цена с оглед реализиране на определените образователни и възпитателни цели, без това да създава социално напрежение сред участниците в образователния процес и да не се отразява на качеството на обучението в училище.

За преодоляване на неудобството за родителите, чиито деца са записани в училище преди влизане в сила на водещия критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето е регламентирана възможност децата, чиито братя и сестри до 12 години са ученици в дадено училище да се разпределят в първа група, независимо от техния постоянен/настоящ адрес.

Вашият коментар