Полезно в ДВ (бр. 63 от 31.07.2018 г.)

В днешния 63 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, с която се транспонира основна част от изискванията на европейска директива.

Целта на новия акт е да се намалят рисковете за здравето на човека и околната среда от емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах. Регулацията ще доведе до намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид и азотни оксиди, което ще съответства на Националната програма за намаляването им.

Промени има в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, които са във връзка с предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради.

Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради.

В Неофициалния раздел е обнародвано Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2018 г.

Вашият коментар